Huishoudelijk Reglement

Dit huishoudelijk reglement is in de algemene ledenvergadering van 26 oktober 2010 vastgesteld, naar aanleiding van de nieuwe statuten die zijn vastgesteld en ondertekent bij de notaris.

01 - Naam en zetel

De naam van de vereniging is “ Sportvereniging Harskamp“ hierna te noemen “de vereniging”. De vereniging is opgericht op 15 juni 1948, koninklijk goedgekeurd op 27 december 1962 en is gevestigd te Harskamp. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.

02 - Verenigingskleuren

De verenigingskleuren zijn rood / zwart. Het wedstrijdtenue bestaat uit:

 • Shirt: rood met zwarte kraag
 • Broek: zwart
 • Kousen: zwart met rode rand

Uitsluitend met toestemming van het bestuur kan hier in bijzondere omstandigheden van afgeweken worden.

03 - Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

De algemene ledenvergadering heeft op voordracht van het bestuur besloten om jaarlijks meerdere algemene ledenvergaderingen te kunnen houden, afhankelijk van de actualiteit / urgentie bepaald het bestuur de datum van deze vergaderingen.

In de algemene ledenvergadering, die binnen 6 maanden na het sluiten van het boekjaar wordt gehouden, moet aan de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording worden afgelegd van het gevoerde beleid in het laatste verenigingsjaar.

04 - Leden

De vereniging bestaat uit:

 • Mini pupillen
  Leden die de leeftijd van zes jaar* nog niet hebben bereikt
 • Pupillen
  Leden die de leeftijd van dertien jaar* nog niet hebben bereikt
 • Junioren
  Leden die de leeftijd van negentien jaar* nog niet hebben bereikt
 • Senioren
  Leden van negentien jaar* en ouder
 • Dames en meisjes
 • Kaderleden
 • Ondersteunende leden
 • Leden van verdienste
 • Ereleden

* Voor alle categorieën geldt een peildatum van 1 januari

05 - Donateurs

De vereniging kent naast leden ook donateurs. Donateurs zijn door het bestuur toegelaten en maken jaarlijks een, door het bestuur vastgestelde bedrag, aan de vereniging over.

Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of huishoudelijk reglement zijn toegekend of opgelegd.

06 - Rechten van de leden

Buiten de rechten, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten. Alle leden, met uitzondering van ondersteunende leden, hebben het recht aan trainingen en wedstrijden deel te nemen. Voor deelneming aan wedstrijden geldt echter de beperking, dat zij als spelend lid bij de KNVB geregistreerd dienen te staan.

Alle leden hebben het recht de thuiswedstrijden van de vereniging, mits de reglementen van de KNVB of maatregelen van het bestuur dit verbieden, gratis bij te wonen.

Alle leden hebben het recht de algemene ledenvergadering bij te wonen, leden vanaf 16 jaar hebben het recht om in de algemene ledenvergadering het woord te voeren.

Alle leden hebben stemrecht, het stemrecht van minderjarige wordt uitgeoefend door hun wettelijke vertegenwoordigers. Deze wettelijke vertegenwoordigers hebben dan toegang tot de algemene ledenvergadering. Meerderjarige stemgerechtigde leden hebben drie stemmen en minderjarige stemgerechtigde leden hebben één stem.

Alle leden, met uitzondering van leden onder de 18 jaar, hebben het recht bestuursfuncties en commissiefuncties te bekleden in geval zij daartoe worden benoemd.

Alle leden, met uitzondering van leden onder de 18 jaar, hebben het recht het bestuur te verzoeken een buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven c.q. dat zelf te verrichten. Een en ander met inachtneming van wat in de statuten en in dit huishoudelijk reglement ter zaken is bepaald.

Ereleden en leden van verdienste zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste worden door het bestuur benoemd en het bestuur stelt de algemene ledenvergadering van de benoeming op de hoogte. Het bestuur kan een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen. Op de eerst volgende algemene ledenvergadering dient deze benoeming door de leden te worden bekrachtigd.

Criteria voor het doen van een voordracht zijn.

Lid van verdienste:

 • langdurig lid van de vereniging.
 • langdurig actief als vrijwilliger.
 • bijzondere verdienste door de resultaten van een speciaal project.

Erelid:

 • langdurig lid van de vereniging.
 • langdurig actief als bestuurslid.
 • bijzondere verdienste als vertegenwoordiger van het bestuur binnen en buiten de vereniging.

Een voordracht door de leden moet ingediend worden bij het bestuur. Het bestuur beoordeelt of de kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet en of er geen bezwaren bestaan tegen het voorstel. Het bestuur neemt een besluit of de voordracht wordt bekrachtigd of afgewezen. Bij afwijzing van het voorstel wordt de indiener geïnformeerd over de redenen van de afwijzing.

Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten als gewone leden. Met dien verstande dat ereleden het recht hebben om vrijgesteld te worden van contributie.

07 - Verplichtingen van de leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen verplichtingen.

De leden zijn verplicht zich naar de statuten en dit reglement te gedragen.

De leden zijn verplicht contributie, boetes en andere geldelijke verplichtingen te voldoen, conform de door het bestuur voorgeschreven regeling.

De leden zijn verplicht zich stipt te houden aan alle regels en voorschriften van de vereniging.

De leden zijn verplicht zich aan besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering te onderwerpen.

De leden zijn verplicht zich tijdens verenigingsactiviteiten te gedragen en aanwijzingen in die richting van het bestuur, commissieleden, kantinebeheerder en vanuit hun functie optredende functionarissen te aanvaarden.

De leden zijn verplicht, wanneer zij zich beschikbaar hebben gesteld voor het spelen van wedstrijden, te spelen in die elftallen en op die plaats, welke door de technische staf, coördinator, leider, aanvoerder of het bestuur worden aangewezen.

De leden zijn verplicht shirtreclame dan wel andere reclame uitingen te dragen, indien het bestuur of de sponsorcommissie daarvoor een overeenkomst heeft gesloten met de sponsor.

Het is leden niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur, voor een andere vereniging uit te komen of aan de trainingen van die vereniging deel te nemen.

Elk lid is aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade aan eigendommen van de vereniging en aan eigendommen van de verenigingen waar het lid te gast is. De vereniging houdt zich in deze aan het reglement Amateurvoetbal van de KNVB.

Een lid, die schuldig is bevonden voor het aanbrengen van schade, wordt door de vereniging aansprakelijk gesteld en gehouden de schade te vergoeden.

08 - Commissie

Leden voor een commissie worden door het bestuur of de algemene ledenvergadering gevraagd. De vereniging maakt onderscheid tussen permanente en een incidentele commissie. De permanente commissies zijn zichtbaar in het verenigingsorganigram. Incidentele commissies worden tijdelijk geïnstalleerd en na afronding van de gerichte opdracht terstond ontbonden.

De commissie krijgt bevoegdheden en verantwoordelijkheden opgelegd door het bestuur of de algemene ledenvergadering.

De benoeming tot lid van een commissie geschiedt tenminste voor drie jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.

Elke commissie rapporteert aan het bestuur de voortgang van haar werkzaamheden.

De commissie is gekoppeld aan een bestuurslid, dit om verantwoording en communicatie met het bestuur te borgen.

De commissie mag nimmer buiten deze bevoegdheden en verantwoordelijkheden treden en zal indien nodig terstond door het bestuur of de algemene ledenvergadering gecorrigeerd worden.

Het bestuur heeft de mogelijkheid om de volgende commissies aan te stellen:

 • jeugdcommissie.
 • technische commissie.
 • sponsorcommissie
 • kantinecommissie
 • accommodatiecommissie (bijv. vrijdagmiddagploeg)
 • activiteitencommissie (bijv. feestcommissie, jubileumcommissie)
 • PR-commissie

De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van genoemde commissies worden vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering.

09 - Bestuur

De voorzitter, de secretaris, de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen door de algemene ledenvergadering. Het bestuur stelt uit haar midden een vicevoorzitter aan.

Het bestuur heeft de bevoegdheid om commissarissen aan te stellen die adviserende taken hebben en die toezicht houden op het te voeren beleid van het bestuur.

Het bestuur heeft tevens de bevoegdheid om personen aan te stellen die ondersteunende werkzaamheden verrichten. Tevens is het bestuur bevoegd om taken, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, gedelegeerd te laten uitvoeren door derden.

De functieomschrijvingen van de bestuursleden evenals die van de functionarissen staan beschreven in het huishoudelijk reglement.

Alle door de statuten gegeven bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden aan het bestuur toegekend.

Het bestuur is binnen haar bevoegdheid belast met de leiding van de vereniging. Het zorgt voor de handhaving van de statuten en dit huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van genomen en vastgelegde besluiten.

Het bestuur of een gedeelte daarvan vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

Het bestuur is voor zijn besluiten en handelingen verantwoording schuldig aan de leden op de algemene ledenvergadering.

Het bestuur is bevoegd overeenkomsten af te sluiten met trainers en verzorgers. De beslissing betreffende onderbreking of beëindigen van een overeenkomst wordt bij besluit geregeld.

Leden van het bestuur hebben te allen tijde toegang tot alle vergaderingen die betrekking hebben op de vereniging, met uitzondering van de vergaderingen van de kascommissie.

Leden van het bestuur hebben het recht namens het bestuur op te treden in spoedeisende gevallen waarbij onderling overleg niet meer mogelijk is.

Leden van het bestuur hebben het recht aan leden die zich niet aan de regels houden, de toegang tot het sportpark of kantine voor een bepaalde periode te ontzeggen.

Leden van het bestuur hebben de plicht alle informatie die zij ontvangen en de vereniging aangaande, bespreekbaar te stellen in de vergaderingen van het bestuur.

Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming volgens het schema af. Aftredende bestuursleden kunnen herkiesbaar zijn.

Indien in de loop van het verenigingsjaar een bestuurslid het voornemen heeft af te treden, is hij verplicht ten minste 1 maand van tevoren daarvan kennis te geven aan de voorzitter of vice-voorzitter. Onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of afwezigheid, wordt bij besluit geregeld.

Leden van het bestuur hebben de plicht binnen 14 dagen na hun aftreden, alle bescheiden van de vereniging aan het bestuur of zijn / haar opvolger over te dragen.

Een bestuurslid kan worden geschorst of ontslagen bij besluit van de algemene ledenvergadering.

Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

Een schorsing, die niet binnen 3 maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

10 - Kandidaatstelling

De kandidatenlijst moet tenminste 14 dagen voordat de algemene ledenvergadering wordt gehouden, in het bezit zijn van de leden.

Verkiesbare tegenkandidaten moeten tenminste 5 dagen voor de algemene ledenvergadering waarin de vacature zal worden vervuld, door tenminste 5 stemgerechtigde leden schriftelijk aan het bestuur worden opgegeven.

Aan de kandidaatstelling dient een schriftelijke verklaring van de kandidaat te zijn toegevoegd, waaruit duidelijk blijkt dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden.

11 - Declaraties

Leden van het bestuur en zij die een bijzondere opdracht van het bestuur of de algemene ledenvergadering ontvangen, mogen gebruik maken van het recht op vergoeding van noodzakelijke kosten, gemaakt in de uitoefening van hun functie of opdracht.

De hoogte van de vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld en kenbaar gemaakt aan de betrokkenen.

Van de gemaakte kosten dient een gespecificeerd overzicht gemaakt te worden door degene die de kosten betaald wil hebben.

12 - Kascommissie

De algemene ledenvergadering benoemt de uit drie leden bestaande kascommissie en benoemd tevens twee plaatsvervangende leden.

Een lid van de kascommissie moet tenminste 18 jaar oud.

Jaarlijks treedt 1 lid volgens een tevoren opgesteld rooster af. Dat rooster wordt zodanig opgesteld dat geen lid langer dan 3 jaar achtereen in de kascommissie zitting heeft.

Het aftredende lid is voor de duur van 1 jaar niet herbenoembaar.

Bestuursleden mogen geen lid van de kascommissie zijn.

De kascommissie vergadert zo vaak zij dit noodzakelijk acht. Indien zij bevindingen heeft rapporteert zij dit aan de penningmeester.

De kascommissie rapporteert in ieder geval, na inspectie van de jaarrekening, ter voorbereiding op de algemene ledenvergadering.

De kascommissie kan aanbevelingen doen aangaande financiële en administratieve processen.

De penningmeester is verplicht de kascommissie inzage te geven in die bescheiden, welke voor een juiste controle op de jaarrekening nodig zijn.

Op de algemene ledenvergadering wordt door de kascommissie verslag uitgebracht van haar onderzoek en men geeft daarbij een verklaring af om het bestuur decharge te verlenen.

Indien noodzakelijk en aantoonbaar, kan het bestuur aan de kascommissie een accountant beschikbaar stellen, aan wie de commissie een deel van haar werkzaamheden kan delegeren.

13 - Bestuursvergaderingen

Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als nodig. Het hoofdbestuur vergadert minimaal 8 keer per jaar. In deze vergaderingen worden de besluiten/notulen van het dagelijks bestuur besproken en vastgesteld.

Er kunnen extra vergaderingen worden ingelast op verzoek van de overige bestuursleden.

De vergaderingen en de genomen besluiten van het bestuur hebben geldigheid indien tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig zijn.

De besluiten in de vergaderingen zijn geldig indien de voorzitter of zijn vervanger het besluit vaststelt en schriftelijk laat vastleggen in de notulen. De notulen zijn vastgesteld / bekrachtigd als ze zijn ondertekend door de voorzitter en een bestuurslid.

14 - Verantwoordelijkheid

De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard dan ook, van leden en derden, welke zich bevinden in de gebouwen en op de terreinen.

De kantine is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren toegankelijk.

15 - Straffen

In de statuten zijn al een aantal strafopleggingen geregeld. In aansluiting hierop kunnen leden door het bestuur worden gestraft.

Leden, die zich aan een strafbaar feit schuldig maken, kunnen bovendien worden gestraft met ontzegging van het recht tot betreding van het sportpark en de kantine. De duur van de ontzegging wordt bepaald door het bestuur.

Leden kunnen worden geschorst bij overtreding van de bepalingen in de statuten en dit huishoudelijk reglement, bij wangedrag en indien de KNVB een schorsing heeft uitgesproken. De schorsing geschiedt door het bestuur, die de duur van de schorsing bepaalt aan de hand van het reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal van de KNVB.

Het besluit van het bestuur wordt met redenen omkleed schriftelijk aan betrokkene kenbaar gemaakt.

Indien een speler is geschorst door de KNVB dan mag deze speler gedurende zijn schorsing niet uitkomen in wedstrijden voor andere teams die vastgesteld zijn door de KNVB.

Een door het bestuur van lidmaatschap geschorst lid verliest voor de duur van de schorsing alle rechten die aan zijn lidmaatschap zijn verbonden, doch wordt niet van zijn verplichtingen ontheven.

16 - Gelden

Het bestuur zal jaarlijks de contributie laten vaststellen door de algemene ledenvergadering. De vereniging kent een gezinskorting: t.w. vanaf het 2e en volgend thuiswonend kind jonger dan 18 jaar 50% korting.

Voor de inning van de contributie wordt het lid verzocht een machtiging af te geven tot automatische incasso. Leden die geen machtiging afgeven ontvangen jaarlijks een factuur voor de betaling van de contributie welke binnen 14 dagen moet worden voldaan.

Het bestuur heeft het recht om, indien dat in het belang van de vereniging nodig wordt geacht en na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, een extra geldelijke bijdrage van de leden te heffen tot een maximum van de jaarlijkse contributie.

Premies en prijzen, die door de vertegenwoordigende teams worden verkregen, worden eigendom van de vereniging, tenzij een besluit dit anders heeft bepaald.

Het bestuur stelt de entreeprijzen voor de wedstrijden met publiek vast.

Restitutie van gelden, in welke vorm dan ook, vindt nimmer plaats.

17 - Clubblad

Het bestuur heeft besloten om circa 8 x per jaar een clubblad uit te brengen. Daarnaast is de website zodanig ingericht dat deze als dagelijkse informatiebron kan worden gezien.

18 - Organigram

19 - Taken van de voorzitter

 • Voorzitter van het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur.
 • Voorzitter van de Algemene Ledenvergaderingen.
 • Eindverantwoordelijk voor het vaststellen / uitvoeren van het algemeen beleid.
 • Stuurt het bestuur aan, met behoud van verantwoordelijkheden, ondersteunt, motiveert en vraagt rekenschap.
 • Leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Zorgt voor een juiste taakverdeling binnen het bestuur.
 • Heeft de beslissende stem bij het staken der stemmen in het bestuur.
 • Is eindverantwoordelijk voor het aantrekken, en het vaststellen van de arbeidsovereenkomsten, van medewerkers die in dienst treden bij de vereniging.
 • Houdt toezicht op het verenigingsleven en bewaakt de eenheid binnen de vereniging.
 • Draagt zorg voor de naleving van de statuten van de vereniging, het huishoudelijk reglement en de reglementen van de KNVB en andere wettelijke bepalingen.
 • Zorgt voor een goede externe vertegenwoordiging van de vereniging.
 • Vertegenwoordigd de vereniging bij representatieve aangelegenheden.
 • Legt verantwoording af binnen het hoofdbestuur.

20 - Taken van de vicevoorzitter

 • Medeverantwoordelijk voor het vaststellen / uitvoeren van het algemeen beleid.
 • Neemt de taken van de voorzitter over bij diens afwezigheid.
 • Houdt toezicht op het verenigingsleven en de eenheid van vereniging.
 • Draagt zorg voor de naleving van de statuten van de vereniging, het huishoudelijk reglement en de reglementen van de KNVB en andere wettelijke bepalingen.
 • Vertegenwoordigd op verzoek van de voorzitter de vereniging bij representatieve aangelegenheden.
 • Legt verantwoording af binnen het hoofdbestuur.

21 - Taken van de secretaris

 • Medeverantwoordelijk voor het vaststellen / uitvoeren van het algemeen beleid.
 • Verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie van de vereniging.
 • Verantwoordelijk voor een juiste communicatie aangaande interne en externe correspondentie naar de betrokkenen.
 • Stelt de jaarplanning samen van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen.
 • Is verantwoordelijk voor agenda der bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen.
 • Verzorgt de uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergaderingen.
 • Maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen.
 • Zorgt voor het jaarverslag.
 • Legt verantwoording af binnen het hoofdbestuur.

22 - Taken van de penningmeester

 • Medeverantwoordelijk voor het vaststellen / uitvoeren van het algemeen beleid.
 • Draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering.
 • Coördineert, in overleg met de commissies, de inkoop van de vereniging.
 • Stelt per boekjaar de geconsolideerde financiële rapportage samen en de begroting.
 • Zorgt dat de betalingen door de vereniging worden gedaan.
 • Rapporteert 4 x per jaar in het hoofdbestuur de financiële stand van zaken.
 • Bespreekt binnen het bestuur de openstaande posten van de debiteuren en de te nemen maatregelen.
 • Bewaakt de toegekende budgetten van de commissies.
 • Doet voorstellen aan het bestuur hoe met het vermogen van de vereniging kan worden omgegaan.
 • Rapporteert in de Algemene Ledenvergadering de balans, de winst- en verliesrekening en de begroting.
 • Doet namens het bestuur voorstellen aan de Algemene Ledenvergadering aangaande de contributie.
 • Verzendt jaarlijks de jaarrekening naar de KNVB.
 • Legt verantwoording af binnen het hoofdbestuur.

24 - Taken van bestuurslid Technische Zaken

 • Medeverantwoordelijk voor het vaststellen / uitvoeren van het algemeen beleid.
 • Aanspreekpunt binnen de vereniging aangaande voetbalzaken.
 • Is belast met technische zaken en opleidingen.
 • Maakt jaarlijks een plan van aanpak aangaande het technisch beleid van de vereniging.
 • Doet voorstellen binnen het bestuur voor de aanschaf van materialen ten behoeve van de trainingen en wedstrijden.
 • Is verantwoordelijk voor een juist beheer van de materialen en zorgt voor reparaties.
 • Maakt een jaarschema voor de trainingen en de indeling van de kleedkamers.
 • Bewaakt de kwaliteit van de velden en neemt indien nodig maatregelen.
 • Is betrokken bij de aanstelling van de trainers.
 • Vertaalt het beleid en de reglementen van de KNVB naar uitvoering.
 • Vertegenwoordigd de vereniging op vergaderingen aangaande zijn functie.
 • Coördineert de doorstroming van jeugdspelers naar de senioren.
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan.
 • Legt verantwoording af binnen het hoofdbestuur.

25 - Taken van de wedstrijdsecretaris

 • Medeverantwoordelijk voor het vaststellen / uitvoeren van het algemeen beleid.
 • Het op de juiste wijze organiseren van de wedstrijden.
 • Aanspreekpunt voor de KNVB aangaande competitie en bekerwedstrijden.
 • Is verantwoordelijk voor de oefenwedstrijden van het senioren-elftal.
 • Zorgt voor clubscheidsrechters bij de thuiswedstrijden.
 • Zorgt voor de wedstrijdformulieren, de juiste invulling en verwerking.
 • Bij afgelasting de juiste maatregelen nemen.
 • Geeft de uitslagen door aan de KNVB via SportLink.
 • Verantwoordelijk voor de inschrijving van de teams bij de KNVB.
 • Doorgeven wedstrijdwijzigingen aan de belanghebbende.
 • Doorgeven van wijzigingen aan de webmaster.
 • Bijhouden van schorsingen, uitslagen en standen.
 • Legt verantwoording af binnen het hoofdbestuur.

26 - Taken van de jeugdcommissie

 • Medeverantwoordelijk voor het vaststellen / uitvoeren van het algemeen beleid.
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan.
 • Aanspreekpunt voor de jeugdopleiding binnen de vereniging.
 • Bewaakt en actualiseert het opleidingsplan.
 • Stelt in overleg met de trainers de spelers per team vast.
 • Evalueert met de trainers de ontwikkelingen van jeugdspelers.
 • Bepaalt in overleg met de trainers de trainingsintensiteit.
 • Is verantwoordelijk voor de aanstelling van jeugdtrainers.
 • Beoordeelt de jeugdtrainers op hun functioneren.
 • Adviseert het bestuur ten aanzien van opleidingen van jeugdtrainers.
 • Vertaald het beleid en de reglementen van de KNVB naar uitvoering.
 • Vertegenwoordigd de vereniging in externe vergaderingen ten aanzien van jeugdzaken.
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan.
 • Legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.

27 - Taken van de accommodatiecommissie

 • Is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gebouwen en terreinen die in gebruik zijn door de vereniging. Dit geldt voor het groot onderhoud wat niet door derden wordt uitgevoerd en voor klein (cultuurtechnisch) onderhoud aan de velden.
 • Zorgt voor het aanmaken van reclameborden.
 • Zorgt voor het ordentelijk zijn van gebouwen en terreinen.
 • Rapporteert aan het bestuur bij “grote uitgaven” alsvorens tot aanschaf en/of uitbesteding over te gaan.
 • Legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.

28 - Taken van de kantinecommissie

 • Medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het algemeen beleid.
 • Bewerkstelligt een goede communicatie met de vrijwilligers.
 • Verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de kantine.
 • Verantwoordelijk voor de planning van de bar en keukenvrijwilligers.
 • Verantwoordelijk voor veiligheid, hygiëne en representatieve aanblik met betrekking tot de kantine.
 • Geeft de bestellingen op aan de leveranciers.
 • Regelt maandelijks de opname van de stockvoorraad.
 • Zorgt voor een juiste informatie over de inkoop en verkoop aan de penningmeester.
 • Verantwoordelijk voor een goed in- en verkoop beleid met een juiste bruto marge.
 • Verantwoordelijk voor een juiste afdracht van de inkomsten.
 • Verantwoordelijk voor een juiste administratie en betaling van pofklanten.
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan.
 • Legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.

29 - Taken van de sponsorcommissie

 • Medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het algemeen beleid.
 • Het opstellen en het uitvoeren van het jaarlijkse sponsorplan.
 • Opstellen van een activiteitenkalender en doelstellingen.
 • Gelden en diensten werven door middel van verschillende vormen van sponsoring.
 • Contacten onderhouden met bestaande en toekomstige sponsors.
 • Het opstellen, afsluiten en archiveren contracten met sponsors.
 • Organiseren van sponsorbijeenkomsten.
 • Zorgt voor een overzicht van sponsorinkomsten t.b.v. de penningmeester.
 • Legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.

30 - Taken van de activiteitencommissie

 • Medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het algemeen beleid.
 • Organiseren van festiviteiten en jubilea, onder auspiciën van het dagelijks bestuur.

31 - Taken van de kascommissie

Zie voor deze taakomschrijving artikel 12 van dit huishoudelijk reglement.

32 - Aanpassingen huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement, nadat het bestuur de algemene ledenvergadering hiervan in kennis heeft gesteld, worden gewijzigd bij meerderheid van stemmen.

Ieder lid van de vereniging heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

In alle gevallen, waarin de statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.