Vertrouwenspersoon SV Harskamp

Waarom

SV Harskamp vindt het van belang dat iedereen van voetbal kan genieten. We zijn een betrokken, actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk.

Binnen sv Harskamp gebeuren een hoop goede zaken; we zijn volop in ontwikkeling en veel vrijwilligers helpen actief mee met een betrokken hart. Het kan echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt; met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan. De vertrouwenspersoon is dan aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering; de vertrouwenspersoon bied je een luisterend oor. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met de persoon in kwestie bespreken hoe het probleem kan worden aangepakt en persoonlijk be- en/of doorgeleiden.

Voor wie

Elk lid (of de ouders), vrijwilliger of personeelslid van sv Harskamp kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over integriteitschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij altijd om een vertrouwelijk contact. Indien de aangekaarte onderwerpen feitelijk bij de tuchtcommissie thuishoren verwijst de vertrouwenspersoon daarnaar en helpt zo nodig de betrokkene hierbij.

Rol

De rol van de vertrouwenspersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand die op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenspersoon om preventieve maatregelen te nemen.

Integriteitsschendingen

Deze zijn als volgt samen te vatten:

  • machtmisbruik;
  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld;
  • treiteren/pesten;
  • discriminatie;
  • intimidatie;
  • ongewenste omgangsvormen.

Aan het einde van dit document worden deze zes punten verder uitgewerkt.

Status binnen de vereniging

Bij sv Harskamp zijn twee vertrouwenspersoon beschikbaar. Bewust een man en een vrouw. Deze vertrouwenspersonen vallen onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van sv Harskamp en maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging. De rapportage van de vertrouwenspersonen wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Eenmaal per jaar brengen de vertrouwenspersonen een kort geanonimiseerd verslag uit aan de voorzitter van de vereniging over de werkzaamheden.

Wie zijn de vertrouwenspersonen binnen SV Harskamp?

De vertrouwenspersonen zijn Marianne Langenbach, 06-30373553 en Evert Top, 06-53410083. Via mail zijn de vertrouwenspersonen ook bereikbaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Signalen

Leden en vrijwilligers van de vereniging kunnen zaken waarnemen, die hen zorgen baren, en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is. Te denken valt aan opmerkingen van leden, of fysieke verschijnselen die wijzen op de vermelde zes mogelijke vormen van integriteitsschendingen. Dit kan op de vereniging, maar ook in andere situaties plaatsvinden (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn te besluiten om hier actie op te ondernemen of hier melding van te maken, en met wie eventueel de vermoedens moeten worden besproken. De vertrouwenspersoon binnen de vereniging bij wie u de melding doet gaat vertrouwelijk met de meldingen om.

De vormen van integriteitsschendingen

Machtmisbruik

Op een intimiderende, manipulerende of geweldadige wijze gebruik maken van positie en bevoegdheden ten kosten van degene tot wie een gezagsrelatie bestaat. Denk aan de relatie tussen trainers/coaches en spelers, vrijwilligers tegenover deelnemers/bezoekers, bestuurders richting leden etc. Denk hierbij ook aan financiƫle misstanden die vermoed kunnen worden.

Seksuele intimidatie

Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die door degene op wie ze gericht zijn als ongewenst worden beschouwd. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie). Aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dwang tot seksuele activiteiten door middel van bedreiging of straf. Aanranding of verkrachting.

Agressie en geweld

Voorvallen waarbij een persoon psychisch en / of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

Treiteren / pesten

Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen een persoon gericht zijn (afkomstig van een of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden, met betrekking tot afkomst, religie, overtuiging, geaardheid, opleiding, handicap, etniciteit etc.

Discriminatie

Tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele voorkeur en de burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd).

Intimidatie

Vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar.

Andere ongewenste omgangsvormen

Zoals opmerkingen en gedragingen die als vernederend worden ervaren. Ongepast en aanstootgevende gedrag. Ongewenste omgangsvormen zijn samengevat, uitingen, direct of indirecte, in woord, gebaar of afbeelding, die ongewenst zijn dan wel redelijkerwijs als zodanig kunnen worden ervaren door diegene die ermee wordt geconfronteerd. Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij onder ongewenste omgangsvormen bestaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is en vaak worden ongewenste omgangsvormen gezien als misbruik van macht. Dat er echter een groot grensgebied bestaat waarover meningen uiteen lopen moge duidelijk zijn. Wat voor de een een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door betrokkene als ongewenst wordt ervaren. In de meeste gevallen heeft de betrokkene verscheidene malen gewezen op het hinderlijke en dus ongewenste in het gedrag van de ander(en). Desondanks gaan de ongewenste omgangsvormen door of worden herhaald.